telefon

[Kwiecień 8, 2015] Zapytanie ofertowe na dostawę do siedziby Zamawiającego samochodu ciężarowego (używanego), rok produkcji minimum 2008 przeznaczonego do załadunku ,rozładunku i transportu odpadów komunalnych w znormalizowanych kontenerach KP-7 o długości od 2900 do 3700 mm w formie leasingu operacyjnego

[Marzec 18, 2015] Zaproszenie do złożenia oferty na promocję Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim”

[Marzec 17, 2015] Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim”

[Marzec 13, 2015] Przetarg na remont stanowiska krat i układu odprowadzającego flotat ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim”

[Luty 11, 2015] Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim”

[Listopad 26, 2014] Zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów w przetargu publicznym

[Listopad 5, 2014] Przetarg na odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w roku 2015.

[Wrzesień 8, 2014] Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim za 2014 rok

[Lipiec 8, 2014] Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków wraz z kanałem tłocznym w ul. Szopena; budowa instalacji zalicznikowej energetycznej do tłoczni ścieków w ul. Szopena w Tomaszowie Lubelskim – etap I

[Czerwiec 24, 2014] Przetarg na dostawę paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na 2014-2015 r