telefon

[Czerwiec 14, 2019] Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Tomaszowie Lubelskim

[Czerwiec 12, 2019] Dostawa paliw płynnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub. na lata 2019 r.-2021 r.

[Maj 28, 2019] Dostawa samochodu ssąco-ciśnieniowego o zabudowie specjalistycznej do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim

[Kwiecień 11, 2019] Przetarg na dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji 2018 lub 2019) samochodu ssąco-ciśnieniowego o zabudowie specjalistycznej do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej

[Styczeń 23, 2019] Wykonanie i dostawa elementów małej architektury w ramach przebudowy Zielonego Rynku w Tomaszowe Lubelskim

[Styczeń 9, 2019] Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelski w ulicach: Lwowska, Króla Zygmunta, Bracka, Królewska, Słowackiego – razem 2 532,50 m

[Styczeń 4, 2019] Transport odpadów przeznaczonych do produkcji paliwa alternatywnego

[Grudzień 14, 2018] Informacja o wyborze oferty na dostawę korelatora – zintegrowanego systemu pomiarowego dla dystrybucji wody

[Grudzień 6, 2018] Drugie postępowanie na odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów. Inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim

[Grudzień 6, 2018] Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablic informacyjno-pamiątkowych, plakatów i naklejek na promocję projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020