telefon

INFORMACJA O ZMIANIE SPOSOBU ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, WYTWARZANYCH NA POSESJACH ZAMIESZKAŁYCH MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI W ROKU 2017.

 SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w roku 2017 nastąpiły zmiany w sposobie zbierania  i odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski w celi ich  dalszego zagospodarowania .

Zmiany dokonano w oparciu o przepisy prawne, które zostały wprowadzone także w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski.

W związku z powyższym odpady komunalne przeznaczone do odbioru w terminach określonych w przekazanym Państwu harmonogramie należy zbierać w następujący sposób:

  FRAKCJA SUCHA obejmuje odpady czyste i zabrudzone, w tym:

zgniecione opakowania po napojach typu (PET), opakowania z tworzyw sztucznych, folie, reklamówki, woreczki foliowe, drobny złom – puszki po napojach i konserwach, opakowania po chemii gospodarczej, szkło opakowaniowe – butelki, słoiki, gazety, książki, zeszyty, papier, tektura, tekturowe opakowania po sokach i napojach, odzież i tekstylia.

Frakcję suchą zbieramy w workach żółtych.

Do worka nie wrzucamy:

pobitego szkła okiennego i hartowanego, kryształów i porcelany, przeterminowanych leków i opakowań po lekarstwach, zużytych żarówek i jarzeniówek, zużytych akumulatorów i baterii.

FRAKCJA MOKRA:

pozostałe odpady, które nie zaliczają się do frakcji suchej, bioodpadów i odpadów problematycznych.

Frakcję mokrą zbieramy w pojemnikach.

Do pojemnika nie wrzucamy:

wszelkich odpadów wykazanych jako frakcja sucha, bioodpadów i odpadów problematycznych.

BIOODPADY:

odpady ulegające biodegradacji: trawa i liście, rozdrobnione krzewy i gałęzie, nienadające się do spożycia owoce i warzywa, trociny, kwiaty doniczkowe i cięte, popiół z palenisk domowych.

Bioodpady zbieramy w workach brązowych.

Do worka nie wrzucamy:

gorącego popiołu, innych rodzajów odpadów np. woreczków foliowych, papieru, puszek itp.

ODPADY PROBLEMATYCZNE:

odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie i akumulatory, odpady budowlane
i remontowe, szkło okienne, pobite kryształy i porcelana.

Odpady problematyczne należy gromadzić we własnych pojemnikach, pudełkach itp..

Informujemy jednocześnie, że  w ramach opłat dokonywanych za odbiór odpadów istnieje możliwość ich przekazania we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ulicy Petera w Tomaszowie Lubelskim.